TESCO

PRAVIDLA SOUTĚŽE
"Soutěž Colgate-Palmolive v prodejnách TESCO"

Tento dokument (dále jen Pravidla) představuje úplná, výlučná a závazná pravidla soutěže "Soutěž Colgate-Palmolive v prodejnách TESCO" pořádané společností COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o. (dále jen Soutěž). Jakékoli výňatky z Pravidel uvedená na reklamních a propagačních materiálech Soutěže či na Stránkách Soutěže (jak je tento pojem vymezen níže) mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými Pravidly.

 1. Na základě zakoupení 2 produktů značky Ajax v rámci sítě hypermarket a supermarket prodejen společnosti Tesco Česká republika, s.r.o. (dále jen Tesco) po Dobu trvání soutěže při registraci účtenky v rámci formuláře na Stránkách www.colatepromo.cz získávají účastníci Soutěže možnost vyhrát jednu z Výher (jak jsou tyto pojmy vymezeny níže).

 1. Organizátorem Soutěže je společnost COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 41692071 (dále jen Organizátor). K administrativnímu zajištění průběhu Soutěže pověřil Organizátor Ing. Vladimíra Staňka - Grafické studio Vlado, se sídlem Vysočanská 243/113, 190 00, Praha 9 – Střížkov, IČ: 68370032 (dále jen Administrátor).

 1. 3.1. Soutěž probíhá v termínu od 25. 3. do 25. 4. 2024., nebude-li Organizátorem stanoveno jinak (dále jen Doba trvání Soutěže).
 2. 3.2. Organizátor věnuje do Soutěže jako výhru (dále jen Výhra) celkem 5 (pět) žehlících prken značky Vileda Diamond Plus v hodnotě 1 900 Kč.
 1. 4.1. Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které po Dobu trvání Soutěže (i) zakoupí v rámci sítě hypermarket či supermarket prodejen společnosti Tesco v České republice alespoň 2 produkty Ajax a uchovají si pokladní doklad – účtenku o nákupu; a (ii) zaregistrují se na www stránkách vedených za tímto účelem Organizátorem na internetové adrese:
  www.colgatepromo.cz (dále jen Stránky Soutěže). Do vyplňovaného formuláře účastník uvede svou emailovou adresu pro účely kontaktování v případě výhry v Soutěži a předání Výhry a dále číslo dokladu - účtenky svého nákupu a datum a čas nákupu.
 2. 4.2. Během Doby trvání Soutěže se může Účastník Soutěže zúčastnit i opakovaně, každá další účast však vyžaduje doložení nového dokladu o zakoupení alespoň 2 produktů značky Ajax v rámci sítě hypermarket či supermarket prodejen společnosti Tesco v České republice po Dobu trvání Soutěže (princip 1 nákup alespoň 2 produktů = 1 účast = 1 registrovaná účtenka). Ze všech registrovaných účtenek, které po Dobu trvání Soutěže účastník do Soutěže zašle, se provede náhodný los 5 výherců. Každý účastník Soutěže však může vyhrát nejvýše jednu Výhru. Účastník je povinen na výzvu Organizátora předložit Organizátorovi kopie všech dokladů – účtenek ke každému nákupu, na základě kterého se účastní Soutěže (princip 1 účtenka = 1 účast).
 3. 4.3. Organizátor má právo vyloučit ze Soutěže účastníka, který by jednal podvodně či zavdal podezření o podvodném jednání ve vztahu k Soutěži a Pravidlům.
 4. 4.4. Bez zbytečného odkladu po skončení Doby trvání Soutěže určí Organizátor náhodným výběrem (losováním) 5 účastníků, z nichž každý získá jednu Výhru (1x žehlící prkno Vileda
  Diamond Plus). Výherci v Soutěži budou vyhlášeni Organizátorem a kontaktováni Organizátorem po skončení Doby trvání Soutěže v souladu s bodem 4.6. těchto Pravidel.
 5. 4.5. Účastníci, kteří vyhrají Výhru, budou do 30 dnů po skončení Doby trvání Soutěže kontaktováni Organizátorem e-mailem či telefonicky za účelem ověření, že splňují požadavky těchto Pravidel pro účast v Soutěži a získání Výhry. Za tímto účelem může Organizátor požadovat po účastnících předložení kopie všech dokladů o zakoupení alespoň 2 produktů značky Ajax v rámci sítě hypermarket či supermarket prodejen společnosti Tesco v České republice během Doby trvání Soutěže, na základě kterých se příslušný účastník zúčastnil Soutěže (princip 1 účtenka = 1 účast). Číslo, datum a čas každého dokladu se musí shodovat s údaji zadanými spolu s odpovědí na Soutěžní otázku na Stránkách Soutěže. Pokud účastník nesplní požadavky stanovené těmito Pravidly, zejména pokud nepřeloží požadované kopie všech dokladů o nákupu, Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze Soutěže a udělit Výhru dalšímu vylosovanému účastníkovi. Rovněž pokud účastník nebude areaguje do 10 kalendářních dnů na výzvu Organizátora za účelem ověření, že splňuje požadavky těchto Pravidel pro účast v Soutěži a získání Výhry, je Organizátor oprávněn účastníka ze Soutěže vyloučit a udělit Výhru dalšímu vylosovanému účastníkovi.
 6. 4.6. Účastníci souhlasí, že Organizátor může zveřejnit jména výherců a města jejich bydliště na Stránkách Soutěže, ať již celá nebo formou iniciál, po nezbytně nutnou dobu. Účastníci berou na vědomí a svou účastí v Soutěži souhlasí s tím, že je ve výlučné pravomoci Organizátora, zda zveřejní iniciále výherců a města bydlištěi, a Organizátor tak není povinen učinit, uzná-li to za vhodné.
 7. 4.7. Zaměstnanci Organizátora, Administrátora a společnosti Tesco a jejich rodinní příslušníci a osoby blízké jsou z účasti v Soutěži vyloučeny.
 1. 5.1. Organizátor je oprávněn Pravidla Soutěže kdykoliv změnit či Soutěž zcela zrušit, a to i před uplynutím Doby trvání Soutěže, bez uvedení důvodu a stanovení náhrady. Organizátor je rovněž oprávněn zrušit celou Soutěž v případě podezření na podvodné jednání, kterýmkoli účastníkem či výhercem. Rozhodnutí Organizátora bude zveřejněné na Stránkách Soutěže.
 2. 5.2. Změny Pravidel mohou být prováděny pouze písemnou formou a budou zveřejněny na Stránkách Soutěže.
 3. 5.3. Pouze znění Pravidel uvedených na Stránkách Soutěže lze považovat za rozhodující.
 4. 5.4. Výhry nejsou směnitelné za peníze ani jiné výrobky.
 5. 5.5. Účast v Soutěži je dobrovolná. Svou účastí účastník vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže účastníka, který poruší jakékoli ustanovení těchto Pravidel.
 6. 5.6. Jsou-li Pravidla či výňatky z Pravidel zveřejněny na stránkách Facebook, Organizátor tímto účastníky upozorňuje, že Soutěž není žádný způsobem sponzorována, podporována či spravována společností META/Facebook nebo jinak s ním spojena.

Akce probíhá od 25. 3. do 25. 4. 2024.

© 2024 Colgate-Palmolive. Design a programovíní  Grafické studio VLADO | Zásady ochrany osobních údajů.