Billa

PRAVIDLA SOUTĚŽE
"Soutěž Colgate-Palmolive v prodejnách Albert"

Tento dokument (dále jen Pravidla) představuje úplná, výlučná a závazná pravidla soutěže "Soutěž Colgate-Palmolive v prodejnách Albert" pořádané společností COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o. (dále jen Soutěž). Jakékoli výňatky z Pravidel uvedená na reklamních a propagačních materiálech Soutěže či na Stránkách Soutěže (jak je tento pojem vymezen níže) mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými Pravidly.

 1. Na základě zakoupení libovolných produktů značek Colgate, Palmolive a/nebo Ajax v minimální hodnotě alespoň 149 Kč v rámci sítě hypermarket a supermarket prodejen společnosti Albert Česká republika, s.r.o. (dále jen Albert) po Dobu trvání Soutěže a při zaslání co nejzajímavější odpovědi na Soutěžní Otázku v rámci formuláře na Stránkách Soutěže po Dobu trvání Soutěže získávají účastníci Soutěže možnost vyhrát jednu z Výher (jak jsou tyto pojmy vymezeny níže) .
 1. Organizátorem Soutěže je společnost COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 41692071 (dále jen Organizátor). K administrativnímu zajištění průběhu Soutěže pověřil Organizátor Ing. Vladimíra Staňka -Grafické studio Vlado, se sídlem Vysočanská 243/113, 190 00, Praha 9 – Střížkov, IČ: 68370032 (dále jen Administrátor).

 1. 3.1. Soutěž probíhá v termínu od 28. 6. 2023 do 31. 7. 2023, nebude-li Organizátorem stanoveno jinak (dále jen Doba trvání Soutěže).
 2. 3.2. Organizátor věnuje do Soutěže jako výhru (dále jen Výhra) celkem dvacet (20) ultralehkých vysavačů Dyson V12™ Detect Slim Absolute (jedna výhra označuje dohromady jeden vysavač)
 1. 4.1. Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které po Dobu trvání Soutěže (i) zakoupí v rámci sítě hypermarket či supermarket prodejen společnosti Albert v České republice produkty značek Colgate, Palmolive a/nebo Ajax v minimální hodnotě alespoň 149 Kč a uschovají si pokladní doklad – účtenku o nákupu; a (ii) vyplní co nejzajímavěji odpověď na Soutěžní Otázku (dále jen Soutěžní Otázka) na www stránkách vedených za tímto účelem Organizátorem na internetové adrese: www.colgatepromo.cz (dále jen Stránky Soutěže). Do vyplňovaného formuláře se Soutěžní Otázkou účastník uvede vedle svého jména a příjmení rovněž své telefonní číslo, město bydliště a emailovou adresu pro účely kontaktování v případě výhry v Soutěži a předání Výhry a dále číslo dokladu - účtenky svého nákupu a datum a čas nákupu. Soutěžní Otázka je stanovena následovně: Jaká je Vaše oblíbená rutina při úklidu?
  Odpověď na Soutěžní otázku nesmí mít více než 120 znaků a musí splňovat podmínky stanovené těmito Pravidly.
 2. 4.2. Během Doby trvání Soutěže se může Účastník Soutěže zúčastnit i opakovaně, každá další účast však vyžaduje doložení nového dokladu o zakoupení libovolných produktů Colgate, Palmolive a/nebo Ajax v minimální hodnotě alespoň 149 Kč rámci sítě hypermarket či supermarket prodejen společnosti Albert v České republice po Dobu trvání Soutěže (princip 1 nákup = 1 účast = 1 odpověď na Soutěžní otázku). Ze všech odpovědí na Soutěžní Otázku, které po Dobu trvání Soutěže účastník do Soutěže zašle, se pro účely získání Výhry zohlední vždy pouze jedna nejzajímavější odpověď. Každý účastník Soutěže tak může vyhrát nejvýše jednu Výhru. Účastník je povinen na výzvu Organizátora předložit Organizátorovi kopie všech dokladů – účtenek ke každému nákupu, na základě kterého se účastní Soutěže (princip 1 účtenka = 1 účast).
 3. 4.3. Odpověď na Soutěžní Otázku nesmí být vulgární, nesmí svým obsahem útočit na právem chráněné hodnoty, např. na svobodu vyznání, či jinak znevažovat jakékoli fyzické či právnické osoby či skupinu osob a nesmí porušovat práva jakýchkoli třetích osob (např. plagiátorstvím či nedovolené srovnávání). Organizátor má právo vyloučit ze Soutěže odpovědi, které porušují výše uvedené podmínky nebo které Organizátor podle svého výlučného uvážení zhodnotí jako nevhodné z jiného důvodu. Organizátor má rovněž právo vyloučit ze Soutěže účastníka, který by jednal podvodně či zavdal podezření o podvodném jednání ve vztahu k Soutěži a Pravidlům.
 4. 4.4. Bez zbytečného odkladu po skončení Doby trvání Soutěže vyhodnotí Organizátor veškeré odpovědi na Soutěžní Otázku zaslané účastníky po Dobu trvání Soutěže. 20 účastníků, kteří zašlou do Soutěže tu nejzajímavější odpověď na Soutěžní Otázku, získají každý jednu Výhru (1x vysavač Dyson V12™ Detect Slim Absolute). Výherci v Soutěži budou vyhlášeni Organizátorem a kontaktováni Organizátorem po skončení Doby trvání Soutěže v souladu s bodem 4.6. těchto Pravidel.
 5. 4.5. Účastníci berou na vědomí a svou účastí v Soutěži výslovně souhlasí, že hodnocení odpovědí na Soutěžní Otázku Organizátorem bude probíhat na základě hodnocení jejich zajímavosti, originality a tvůrčí jedinečnosti a může odrážet subjektivní názor Organizátora.
 6. 4.6. Účastníci, kteří vyhrají Výhru, budou do 30 dnů po skončení Doby trvání Soutěže kontaktováni Organizátorem e-mailem či telefonicky za účelem ověření, že splňují požadavky těchto Pravidel pro účast v Soutěži a získání Výhry. Za tímto účelem může Organizátor požadovat po účastnících předložení kopie všech dokladů o zakoupení libovolných produktů Colgate, Palmolive a/nebo Ajax v minimální hodnotě alespoň 149 Kč v rámci sítě hypermarket či supermarket prodejen společnosti Albert v České republice během Doby trvání Soutěže, na základě kterých se příslušný účastník zúčastnil Soutěže (princip 1 účtenka = 1 účast). Číslo, datum a čas každého dokladu se musí shodovat s údaji zadanými spolu s odpovědí na Soutěžní otázku na Stránkách Soutěže. Pokud účastník nesplní požadavky stanovené těmito Pravidly, zejména pokud nepřeloží požadované kopie všech dokladů o nákupu, Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze Soutěže a udělit Výhru dalšímu účastníkovi v pořadí, který odpověděl na Soutěžní Otázku nejzajímavějším způsobem. Rovněž pokud účastník nezareaguje do 10 kalendářních dnů na výzvu Organizátora za účelem ověření, že splňuje požadavky těchto Pravidel pro účast v Soutěži a získání Výhry, je Organizátor oprávněn účastníka ze Soutěže vyloučit a udělit Výhru dalšímu účastníkovi v pořadí, který odpověděl na Soutěžní Otázku nejzajímavějším způsobem.
 7. 4.7. Iniciály jmen výherců a města bydliště mohou být zveřejněny Organizátorem na Stránkách Soutěže. Účastníci berou na vědomí a svou účastí v Soutěži souhlasí s tím, že je ve výlučné pravomoci Organizátora, zda zveřejní iniciále výherců a města bydliště, případně vítězné odpovědi, a Organizátor tak není povinen učinit, uzná-li to za vhodné. Organizátor není povinen poskytnout účastníkům Soutěže vítězné odpovědi ani odůvodnění volby té které vítězné odpovědi, s čímž účastníci svou účastí v Soutěži souhlasí.
 8. 4.8. Zaměstnanci Organizátora, Administrátora a společnosti Albert a jejich rodinní příslušníci a osoby blízké jsou z účasti v Soutěži vyloučeny.
 1. 5.1. 5.1. Organizátor je oprávněn Pravidla Soutěže kdykoliv změnit či Soutěž zcela zrušit, a to i před uplynutím Doby trvání Soutěže, bez uvedení důvodu a stanovení náhrady. Organizátor je rovněž oprávněn zrušit celou Soutěž v případě podezření na podvodné jednání, kterýmkoli účastníkem či výhercem. Rozhodnutí Organizátora bude zveřejněné na Stránkách Soutěže.
 2. 5.2. Změny Pravidel mohou být prováděny pouze písemnou formou a budou zveřejněny na Stránkách Soutěže.
 3. 5.3. Pouze znění Pravidel uvedených na Stránkách Soutěže lze považovat za rozhodující.
 4. 5.4. Nárok na Výhru není vymahatelný soudem. Výhry nejsou směnitelné za peníze ani jiné výrobky.
 5. 5.5. Účast v Soutěži je dobrovolná. Svou účastí účastník vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže účastníka, který poruší jakékoli ustanovení těchto Pravidel.
 6. 5.6. Jsou-li Pravidla či výňatky z Pravidel zveřejněny na stránkách Facebook, Organizátor tímto účastníky upozorňuje, že Soutěž není žádný způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook nebo jinak s ním spojena.

Akce probíhá od 28. 6. do 31. 7. 2023.

© 2023 Colgate-Palmolive Česká republika spol. s r. o. | Zásady ochrany osobních údajů