Klinikum

PRAVIDLA SOUTĚŽE
"Soutěž Colgate-Palmolive – Měsíc zdraví dutiny ústní"

Tento dokument (dále jen Pravidla) představuje úplná, výlučná a závazná pravidla soutěže "Soutěž Colgate-Palmolive - Měsíc zdraví dutiny ústní “ pořádané společností COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o. (dále jen Soutěž). Jakékoli výňatky z Pravidel uvedená na reklamních a propagačních materiálech Soutěže či na Stránkách Soutěže (jak je tento pojem vymezen níže) mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými Pravidly.

 1. Na základě zakoupení libovolných produktů značek elmex nebo meridol v rámci kamenných prodejen nebo online prodejen na území České republiky po Dobu trvání Soutěže a při zaslání co nejzajímavější odpovědi na Soutěžní Otázku v rámci formuláře na Stránkách Soutěže po Dobu trvání Soutěže získávají účastníci Soutěže možnost vyhrát jednu z Výher (jak jsou tyto pojmy vymezeny níže).
 1. Organizátorem Soutěže je společnost COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8,  IČ: 41692071 (dále jen Organizátor). K administrativnímu zajištění průběhu Soutěže pověřil Organizátor Ing. Vladimíra Staňka - Grafické studio Vlado, se sídlem Vysočanská 243/113, 190 00, Praha 9 – Střížkov, IČ: 68370032 (dále jen Administrátor).

 1. 3.1. Soutěž probíhá v termínu od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023, nebude-li Organizátorem stanoveno jinak (dále jen Doba trvání Soutěže).
 2. 3.2. Organizátor pro účely Soutěže věnuje do Soutěže jako hlavní výhru 10 voucherů v hodnotě 25 000 Kč na dentální ošetření a 25 balíčků produktů uvedených značek - elmex a meridol na celý rok v hodnotě 1500 Kč (dále jen Výhra). .
 1. 4.1. Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které po Dobu trvání Soutěže (i) zakoupí v rámci kamenných prodejen nebo online prodejen v České republice libovolné produkty elmex nebo meridol a uchovají si pokladní doklad – účtenku o nákupu; a (ii) vyplní co nejzajímavěji odpověď na Soutěžní Otázku (dále jen Soutěžní Otázka) na www stránkách vedených za tímto účelem Organizátorem na adrese: www.colgatepromo.cz   (dále jen Stránky Soutěže). Do vyplňovaného formuláře se Soutěžní Otázkou účastník uvede vedle svého jména a příjmení rovněž své telefonní číslo a emailovou adresu pro účely kontaktování v případě výhry v Soutěži a zaslání Výhry a dále číslo dokladu - účtenky svého nákupu a datum a čas nákupu. Soutěžní Otázka je stanovena následovně: Na co se nejvíc těšíte, až přijde jaro? Odpověď na Soutěžní otázku nesmí mít více než 120 znaků a musí splňovat podmínky stanovené těmito Pravidly.
 2. 4.2. Během Doby trvání Soutěže se může Účastník Soutěže zúčastnit i opakovaně, každá další účast však vyžaduje doložení nového dokladu o zakoupení libovolných produktů elmex nebo meridol v rámci sítě kamenných prodejen nebo online prodejen v České republice po Dobu trvání Soutěže (princip 1 nákup = 1 účast = 1 odpověď na Soutěžní otázku). Ze všech odpovědí na Soutěžní Otázku, které po Dobu trvání Soutěže účastník do Soutěže zašle, se pro účely získání Výhry zohlední vždy pouze jedna nejzajímavější odpověď. Každý účastník Soutěže tak může vyhrát nejvýše jednu Výhru. Účastník je povinen na výzvu Organizátora předložit Organizátorovi kopie všech dokladů – účtenek ke každému nákupu, na základě kterého se účastní Soutěže (princip 1 účtenka = 1 účast).
 3. 4.3. Odpověď na Soutěžní Otázku nesmí být vulgární, nesmí svým obsahem útočit na právem chráněné hodnoty, např. na svobodu vyznání, či jinak znevažovat jakékoli fyzické či právnické osoby či skupinu osob a nesmí porušovat práva jakýchkoli třetích osob (např. plagiátorstvím či nedovolené srovnávání). Organizátor má právo vyloučit ze Soutěže odpovědi, které porušují výše uvedené podmínky nebo které Organizátor podle svého výlučného uvážení zhodnotí jako nevhodné z jiného důvodu. Organizátor má rovněž právo vyloučit ze Soutěže účastníka, který by jednal podvodně či zavdal podezření o podvodném jednání ve vztahu k Soutěži a Pravidlům. 
 4. 4.4. Po skončení Doby trvání Soutěže do 30 dnů vyhodnotí Organizátor veškeré odpovědi na Soutěžní Otázku zaslané účastníky po Dobu trvání Soutěže. Prvních 10 účastníků s nejzajímavější odpovědí v pořadí odpovědí získá každý 1 voucher v hodnotě 25.000 Kč na dentální ošetření; následujících 25 účastníků s dalšími nejzajímavější odpověďmi v pořadí odpovědí získají každý jeden   1 balíček produktů uvedených značek - elmex a meridol v hodnotě 1500 Kč . Účastníci berou na vědomí a souhlasí, že hodnocení odpovědí na Soutěžní Otázku Organizátorem bude probíhat na základě hodnocení jejich zajímavosti, originality a tvůrčí jedinečnosti a může odrážet subjektivní názor Organizátora. Výherci v Soutěži budou vyhlášeni Organizátorem a kontaktováni Organizátorem po skončení Doby trvání Soutěže v souladu s bodem 4.5 těchto Pravidel.
 5. 4.5.Účastníci, kteří vyhrají Výhru, budou do 30 dnů po skončení Doby trvání Soutěže kontaktováni Organizátorem e-mailem či telefonicky za účelem ověření, že splňují požadavky těchto Pravidel pro účast v Soutěži a získání Výhry. Za tímto účelem může Organizátor požadovat po účastnících předložení kopie všech dokladů o zakoupení produktů značek - meridol nebo elmex v rámci sítě kamenných prodejen nebo online prodejen v České republice během Doby trvání Soutěže, na základě kterých se příslušný účastník účastnil Soutěže (princip 1 účtenka = 1 účast). Číslo, datum a čas každého dokladu se musí shodovat s údaji zadanými spolu s odpovědí na Soutěžní otázku na Stránkách Soutěže. Pokud účastník nesplní požadavky stanovené těmito Pravidly, zejména pokud nepřeloží požadované kopie všech dokladů o nákupu, Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze Soutěže a udělit Výhru dalšímu účastníkovi v pořadí, který odpověděl na Soutěžní Otázku nejzajímavějším způsobem. Rovněž pokud účastník nezareaguje do 7 kalendářních dní na výzvu Organizátora za účelem ověření, že splňuje požadavky těchto Pravidel pro účast v Soutěži a získání Výhry, je Organizátor oprávněn účastníka ze Soutěže vyloučit a udělit Výhru dalšímu účastníkovi v pořadí, který odpověděl na Soutěžní Otázku nejzajímavějším způsobem. Jména a příjmení výherců budou uveřejněna Organizátorem na Stránkách Soutěže.
 6. 4.6. Zaměstnanci Organizátora a Administrátora a jejich rodinní příslušníci a osoby blízké jsou z účasti v Soutěži vyloučeni.
 1. 5.1. Organizátor je oprávněn Pravidla Soutěže kdykoliv změnit či Soutěž zcela zrušit, a to i před uplynutím Doby trvání Soutěže, bez uvedení důvodu a stanovení náhrady. Organizátor je rovněž oprávněn zrušit celou Soutěž v případě podezření na podvodné jednání, kterýmkoli účastníkem či výhercem. Rozhodnutí Organizátora bude zveřejněné na Stránkách Soutěže. 
 2. 5.2. Změny Pravidel mohou být prováděny pouze písemnou formou a budou zveřejněny na Stránkách Soutěže.
 3. 5.3. Pouze znění Pravidel uvedených na Stránkách Soutěže lze považovat za rozhodující.
 4. 5.4. Nárok na Výhru není vymahatelný soudem. Výhry nejsou směnitelné za peníze. Uplatnění a platnost voucherů se řídí podmínkami vystavitele voucheru - společnosti KLINIKUM Group s.r.o.
 5. 5.5. Účast v Soutěži je dobrovolná. Svou účastí účastník vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže účastníka, který poruší jakékoli ustanovení těchto Pravidel.
 6. 5.6. Jsou-li Pravidla či výňatky z Pravidel zveřejněny na stránkách Facebook, Organizátor tímto účastníky upozorňuje, že Soutěž není žádný způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook nebo jinak s ním spojena.

Akce probíhá od 1. 3. do 31. 3. 2023.

© 2023 Colgate-Palmolive. Design a programování  Grafické studio VLADO | Zásady ochrany osobních údajů